Spam dữ liệu có cấu trúc (fake rich snippets)

Spam dữ liệu có cấu trúc (fake rich snippets)

Lưu ý: Đây là bài viết demo nhằm để test giao diện cũng như tạo danh mục, tag đưa nội dung. Sẽ không được index trên Google!

Nếu bạn thấy thông này trên trang Thao tác thủ công thì điều này có nghĩa là Google đã phát hiện thấy một số đánh dấu trên các trang của bạn có thể đang sử dụng kỹ thuật không nằm trong phạm vi nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi, ví dụ như đánh dấu nội dung không hiển thị cho người dùng, đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây nhầm lẫn và/hoặc hành vi ngụy tạo khác.

Kết quả là Google đã áp dụng thao tác thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn và điều này có thể ảnh hưởng cách trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Các hành động ảnh hưởng đến cách toàn bộ trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến cách một phần trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Tác vụ được đề xuất

  • Đảm bảo đánh dấu trên trang web của bạn tuân thủ Nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi nếu bạn muốn nó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật đánh dấu hiện tại hoặc xóa bất kỳ đánh dấu nào vi phạm nguyên tắc.
  • Khi bạn đã thực hiện các thay đổi này, hãy gửi yêu cầu xem xét lại.

Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu hồi thao tác thủ công.